แผนที่และข้อมูลองค์กรที่ดำเนินงาน
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

{"slides_column":"1","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"true"}

โครงการ Thailand Seafood Hotspot เพื่อลดความชุกของการบังคับใช้แรงงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเล


แผนผังการส่งต่อ กรณีพบเหตุการณ์ กรณีที่อาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ในประเทศไทย

ความสำเร็จ
กรณีศึกษา/ภาพความสำเร็จสำหรับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์