โครงการ Thailand Seafood Hotspot

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อลดความชุกของการบังคับใช้แรงงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเล
2. สนับสนุนเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ดำเนินงาน และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ที่ดำเนินงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้สามารถจัดบริการได้ เช่น กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการตกเป็นแรงงานบังคับและการถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้แรงงาน
3. พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมให้สามารถให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่แรงงานที่ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ
4. พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในการทำงานประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกระดับ โครงการมีแผนการดำเนินการพัฒนาระบบการสื่อสารประสานงาน และการดำเนินงานระหว่างองค์กรภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการประสานงานและดำเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษยที่สมบูรณ์และยั่งยืน

พื้นที่การดำเนินงาน
ดำเนินงานใน 2 พื้นที่หลัก ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสงขลา รวมถึงสนับสนุนการเตรียม แรงงานก่อนการเดินทาง และการจัดให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและติดตามคดีและจัดทำเอกสารพยานประกอบตามความเหมาะสม ในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ขณะที่การประสานงานและการรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบายจะมีการดำเนินงานจากกรุงเทพมหานคร

กล่าวโดยสรุป โครงการ Thailand Seafood Hotspot เน้นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในประเด็นการใช้แรงงานในภาคการผลิตอาหารทะเล ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังและรวดเร็วนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรภาค
ประชาสังคมที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างในขอบข่ายงานที่ยังคงเป็นข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจัดกิจกรรมเชิงรุกรวมกับกลุ่มเป้าหมาย การประสานงานช่วยเหลือในการแปลภาษา นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการให้ความดูแลคุ้มครองเหยื่อระหว่างรอพิจารณาคดี หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ เป็นต้น