คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะจิตวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในลักษณะศาสตร์บริสุทธิ์ และศาสตร์ประยุกต์โดยเน้นการวิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาทางตะวันออก ตะวันตก และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม รวมถึงยังมีการให้บริการศูนย์สุขภาวะทางจิตซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทย รวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

วิสัยทัศน์
คณะจิตวิทยา เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงด้านจิตวิทยาในระดับชาติและนานาชาติเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทย

พื้นที่ดำเนินงาน:
ขึ้นอยู่กับความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย:
ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาษาที่ให้บริการ:
ไทย และอังกฤษ
ถนน พระรามที่ 1
10330 กรุงเทพมหานคร TH
คลิกเพื่อเริ่มนำทาง