คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิต และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจขององค์กร
1. จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เน้นการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และการพัฒนาประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ รวมทั้งให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
4. ศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

ชื่อผู้บริหาร:
นายเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล
ชื่อผู้ประสานงาน:
นางสาวชลาลัย แต้ศิลปสาธิต
โทรศัพท์มือถือ:
081-441-7560
อีเมล์:
tchalalai@tu.ac.th
พื้นที่ดำเนินงาน:
ปทุมธานี
กลุ่มเป้าหมาย:
เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะทางจิตวิทยาในการทำงาน
ภาษาที่ให้บริการ:
ไทย และอังกฤษ
ซอย พระจันทร์
กรุงเทพมหานคร 10200 TH
คลิกเพื่อเริ่มนำทาง